Masz pytania? Napisz do nas:
konkurs@storycubes.pl


Nasz profil na Facebooku:Regulamin Międzyszkolnych Mistrzostw Polski Story Cubes


1. Informacje ogólne
2. Udział w Międzyszkolnych Mistrzostwach Polski Story Cubes
3. Szczegółowe informacje dotyczące zgłaszanych opowiadań.
4. Dodatkowe informacje dotyczące zgłoszeń.
5. Wybór zwycięskich opowiadań przez jury.
6. Postanowienia końcowe

1. Informacje ogólne
 1. Organizatorem Międzyszkolnych Mistrzostw Polski Story Cubes, zwanych dalej Mistrzostwami, jest firma Rebel Sp. z o.o., zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydz. Gospodarczy, KRS 0000451062, dalej nazywana Organizatorem.
2. Udział w Międzyszkolnych Mistrzostwach Polski Story Cubes
 1. W Mistrzostwach udział biorą szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, biblioteki publiczne, domy kultury oraz świetlice środowiskowe zwane dalej Uczestnikami. Są one reprezentowane przez opowiadania napisane przez uczniów.
 2. Instytucje biorące udział w konkursie reprezentowane mogą być w 5 kategoriach, w zależności od tego, do której klasy uczęszcza autor opowiadania:
  2.1 Kategoria 1 - klasy 1-2 szkoły podstawowej
  2.2 Kategoria 2 - klasy 3-4 szkoły podstawowej
  2.3 Kategoria 3 - klasy 5-6 szkoły podstawowej
  2.4 Kategoria 4 - klasy szkół gimnazjalnych
  2.5 Kategoria 5 - klasy szkół ponadgimnazjalnych

 3. Uczestnik może nadesłać dowolną liczbę opowiadań, ale dany uczeń może być autorem tylko jednego opowiadania.
 4. Zgłoszenia danego Uczestnika mogą być wysłane przez dowolną liczbę osób.
 5. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać opowiadania na adres organizatora:

  Rebel Sp.z.o.o
  Budowlanych 64C
  80-298 Gdańsk

  Można wydrukować ten plik: PDF > i nakleić wydruk na kopertę.

  Z dopiskiem:
  "KONKURS STORY CUBES"
  oraz numerem kategorii (jednej lub kilku), do których należą znajdujące się w kopercie opowiadania (lub opowiadanie).
  Na przykład "kat. 2 i 3"

 6. Każda koperta powinna zawierać formularz zgłoszeniowy, który można pobrać tutaj: PDF tutaj >

3. Szczegółowe informacje dotyczące zgłaszanych opowiadań.
 1. 1. Zgłaszane opowiadania muszą być napisane na bazie kostek Story Cubes zgodnie z zasadami gry TUTAJ >
 2. 2. Kostki dla poszczególnych kategorii są wylosowane przez organizatora:

  a) Kategoria I- 3 kostki,
  b) Kategoria II- 4 kostki,
  c) Kategoria III- 5 kostek,
  d) Kategoria IV- 6 kostek,
  e) Kategoria V- 9 kostek,

  Zestawy kostek dla poszczególnych Kategorii znajdują się na stronie:

 3. Autorami opowiadań muszą być uczniowie, teksty muszą być napisane przez nich odręcznie. Każde opowiadanie powinno zawierać tytuł oraz podpis autora, jego wiek oraz podpis nauczyciela i nazwę szkoły.
 4. Opowiadania mogą zawierać maksymalnie 250 słów (w tym spójniki). Opowiadania z większą liczbą słów będą dyskwalifikowane.
 5. Zasady oceny opowiadań przez jury znajdują się TUTAJ >
 6. Słowa nawiązujące do kostek nie muszą być bezpośrednio nazwą rysunku. “Strzałka” może oznaczać kierunek, czynność strzelania, postrzał, wskazówkę itp.
 7. Kolejność pojawiania się kostek w opowiadaniu jest dowolna.
 8. Przesłane opowiadanie musi mieć wyróżnione słowa, które nawiązują do kostek poprzez podkreślenie lub kolorystyczne wyróżnienie: owca lub pasterz.
4. Dodatkowe informacje dotyczące zgłoszeń.
 1. Opowiadania należy wysłać do 28 lutego 2017 roku pod wskazany adres - liczy się data stempla pocztowego.
5. Wybór zwycięskich opowiadań przez jury.
 1. Jury w składzie wybranym przez organizatora zapozna się z nadesłanymi opowiadaniami i wybierze po jednym najlepszym z każdej kategorii.
 2. Zwycięskie opowiadania zostaną wskazane na stronie konkursu 1 czerwca 2017.
 3. Organizator skontaktuje się z nauczycielami, którzy zgłosili opowiadania, w celu ustalenia wysyłki nagród i dyplomów.
 4. Zwycięskie opowiadania zostaną zaprezentowane na stronie konkursu.
 5. Konkurs Story Cubes jest konkursem literackim i forma prezentacji opowiadania nie ma wpływu na jego ocenę i nominowanie do nagrody.
6. Nagrody
 1. Uczestnik (instytucja) w danej kategorii otrzyma zestaw gier wskazany pod adresem TUTAJ > .Istnieje możliwość dobrania innych gier wydawnictwa Rebel po konsultacji z Organizatorem.
 2. Autor zwycięskiego opowiadania otrzyma grę wydawnictwa Rebel o wartości do 100zł, którą sam wybierze spośród gier mających status “w magazynie” na stronie www.rebel.pl.
 3. Zwycięzcy uczestnicy i autorzy zwycięskich opowiadań otrzymają dyplomy.
 4. Nagrody wraz z dyplomami zostaną wysłane na adres Uczestnika - instytucji w przeciągu 3 dni roboczych od uzgodnienia tytułów.
7. Postanowienia końcowe
 1. Każda osoba biorąca udział w Mistrzostwach potwierdza znajomość i akceptację regulaminu Mistrzostw.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia niewielkich zmian w regulaminie.
 3. Aktualny i pełny regulamin jest zawsze dostępny na stronie internetowej Konkursu TUTAJ >